Werkdrukplan

Algemene informatie

Aangezien het onderwerp werkdruk een belangrijk thema is binnen het mbo, is het van belang dat elke mbo-instelling een beleid opstelt over de vraag hoe te hoge werkdruk gesignaleerd kan worden en welke stappen daarop volgen. Het vergroten van werkplezier en het verminderen van werkdruk is onderwerp van gesprek tussen werkgever en OR en in de teams. Daarover zijn in de cao-afspraken gemaakt, die zijn terug te vinden in verschillende onderdelen van de Cao mbo zoals de pre-ambule en hoofdstuk 3.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk