Werkdrukbeleid

Algemene informatie

Het thema werkdruk vraagt om een systematische aanpak binnen de mbo-instelling, waarbij de medewerkers zelf nauw worden betrokken. Die aanpak begint met het beantwoorden van de vraag of werkdruk binnen de instelling een knelpunt is, en zo ja: waar. Daarbij kunnen meerdere informatiebronnen gebruikt worden. Naast, of als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), zijn vooral bruikbaar:

  • een overzicht van de arbodienstverlener waarin is aangegeven welk deel van het ziekteverzuim psychische oorzaken heeft én werkgebonden is,
  • het medewerkerstevredenheidsonderzoek
    Conform de cao-mbo dient elke mbo-instelling tweejaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit te voeren met daarin vragen over de werkdruk.
    Zorg bij de uitvoering van dit medewerkerstevredenheidsonderzoek dat er voldoende uitsplitsingen worden gemaakt naar organisatie-eenheden en eventueel naar functies, om werkdruk goed te kunnen lokaliseren.

In samenspraak met de OR wordt vervolgens bezien in welke organisatieonderdelen of personeelscategorieën werkdruk als een knelpunt geldt.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk