Algemene informatie

De wet- en regelgeving en de cao mbo geven de nodige kaders aan voor het opzetten en uitvoeren van verzuimbeleid. Deze kaders vindt u onder Normen en wetgeving.

De minimale vereisten voor beleid binnen uw instelling zijn:

  • In het verzuimbeleid zijn concrete doelen benoemd.
  • Leidinggevenden en stafadviseurs kunnen hun handelen en het resultaat ervan toetsen en (bij)sturen op basis van actuele en adequate verzuiminformatie.
  • De verzuimregistratie wordt bijgehouden met de Toolkit Verzuim 2002 of een ander daarvoor geschikt verzuimmanagementsysteem.
  • De taakverdeling in de instelling is duidelijk en levert geen misverstanden en/of onnodig verzuim op.
  • Met de gekozen en uitgevoerde aanpak bereikt de instelling het best haalbare verzuimresultaat.
  • Alle medewerkers kennen en begrijpen de gevolgde aanpak, weten van hen verwacht wordt.
  • Een geregistreerde bedrijfsarts is contractueel ingeschakeld om verzuim- en re-integratie te begeleiden.
  • De aanpak voldoet ten minste aan de eisen uit de Wet verbetering poortwachter.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk