Selecteer een pagina

Beleid

Verzuim en re-integratie

De wet- en regelgeving en de cao geven de nodige kaders aan om verzuimbeleid op te zetten en uit te voeren. Deze kaders vindt u onder ‘Normen en wetgeving’.

De minimale vereisten zijn:

  • In het verzuimbeleid zijn concrete doelen benoemd.
  • Leidinggevenden en stafadviseurs kunnen hun handelen en het resultaat ervan toetsen en (bij)sturen op basis van actuele en adequate verzuiminformatie.
  • De verzuimregistratie wordt bijgehouden met een daarvoor geschikt verzuimmanagementsysteem (bijvoorbeeld de Toolkit Verzuim 2002).
  • De taakverdeling in de instelling is duidelijk en levert geen misverstanden en/of onnodig verzuim op.
  • Met de gekozen en uitgevoerde aanpak bereikt de instelling het best haalbare verzuimresultaat.
  • Alle medewerkers kennen en begrijpen de gevolgde aanpak en weten wat van hen verwacht wordt.
  • Een geregistreerde bedrijfsarts is contractueel ingeschakeld om verzuim- en re-integratie te begeleiden.
  • De aanpak voldoet ten minste aan de eisen uit de Wet verbetering poortwachter
  • De aanpak past binnen de regels voor privacy