Rolverdeling verzuim- en re-integratiebeleid

Algemene informatie

Om effectief te kunnen zijn is het belangrijk dat de rolverdeling van degenen die bij het verzuim- en re-integratiebeleid betrokken zijn, helder geregeld is. Binnen de organisatie zijn dat vooral leidinggevenden, staffunctionarissen (P&O-adviseurs, arbo-coördinatoren en preventiemedewerkers) en personeelsleden zelf. Buiten de organisatie zijn het externe adviseurs, zoals de bedrijfsarts of medewerkers van een arbodienst. Uitgangspunt bij de vormgeving van de rolverdeling is dat de primaire verantwoordelijkheid voor de preventie en aanpak van verzuim ligt bij werkgever en werknemer samen. Dit betekent dat leidinggevende en medewerker zelf zo veel mogelijk de regie moeten voeren bij verschillende maatregelen. Waar nodig kunnen zij een beroep doen op in- of externe adviseurs.

Aandachtspunten:

  • Leidinggevenden zijn operationeel verantwoordelijk voor de gevolgde aanpak en het resultaat ervan.
  • De bedrijfsarts is adviseur van leidinggevenden en P&O en neemt de operationele verantwoordelijkheid niet over.
  • P&O-adviseurs en andere deskundigen hebben een ondersteunende rol, zonder de verantwoordelijkheid van leidinggevenden over te nemen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk