Verzuim en re-integratie

Algemene informatie

In de afgelopen jaren is in de wet- en regelgeving steeds meer de nadruk komen te liggen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het voorkomen en aanpakken van arbeidsrisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het verzuim- en re-integratiebeleid binnen instellingen is een belangrijk onderdeel daarvan. Met het oog op het verzuim is het niet alleen van belang maatregelen te treffen om een snelle terugkeer in het werk te bevorderen. Even belangrijk is het voeren van een gedegen preventief beleid, waarin behoud en versterking van de inzetbaarheid van medewerkers centraal staat.

De mbo-sector voert een actief beleid om het arbeidsverzuim terug te dringen en de re-integratie in het werk versterken. Ten tijde van de Arbo-convenanten zijn veel praktisch toepasbare instrumenten ontwikkeld die instellingen kunnen ondersteunen in het door hen gevoerde beleid.

Sectoraal worden periodiek verzuimcijfers en -gegevens gepubliceerd. Deze sectorale rapportage geeft inzicht in belangrijke informatie als het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en het branchegemiddelde.

SOM stimuleert instellingen om niet alleen een focus te leggen op het verzuim- en re-integratiebeleid, maar om dit beleid te verbreden van het wettelijke arboreglement naar de gezondheid van alle medewerkers: gezondheidsbeleid. Duurzaamheid, vermindering van het verzuim, verhoging van de productiviteit en het rendement, streven naar betrokken en bevlogen medewerkers en verbetering van het imago: al deze thema’s zijn onderdeel zijn van gezondheidsbeleid. Lees meer over het SOM-speerpunt gezondheidsbeleid.

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk