Algemene informatie

Hoewel het BPV-bedrijf aansprakelijk is, kan de instelling het BPV-bedrijf van deze aansprakelijkheid vrijwaren. Dit nemen zij dan op in de BPV-overeenkomst die partijen met elkaar sluiten. De vrijwaring geldt echter alleen indien en voor zover de hiervoor door de instelling afgesloten stageverzekering dekking biedt. De stageverzekering dekt de schade die de student tijdens de stage aan derden of tijdens de uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden aan het BPV-bedrijf toebrengt.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk