Algemene informatie

In het algemeen geldt dat het bedrijf waar de student zijn BPV vervult, aansprakelijk is voor de schade die een student toebrengt of lijdt. De student wordt voor wat betreft de aansprakelijkheid gelijkgesteld aan een werknemer. Hij is alleen aansprakelijk als hij met opzet of bewust roekeloos heeft gehandeld. Ook hier geldt dat tijdens de BPV het ROC een vergaande zorgplicht heeft. Dit houdt in dat het ROC te allen tijde heeft zorg te dragen voor veilige BPV-plaatsen. Het ROC dient dus van de feitelijke situatie bij het BPV-bedrijf op de hoogte te zijn. In ieder geval is een accreditatie van het BPV-bedrijf van belang (en verplicht) aangezien hieruit een bepaalde mate van kwaliteit blijkt.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk