Beroepspraktijkvorming: stage, zorgplicht en aansprakelijkheid

Algemene informatie

In de BPV/stage zijn studenten niet op school aanwezig, maar doen zij werkervaring op in externe instanties en bedrijven. Tijdens de stage of het werken kan er schade optreden of een ongeval gebeuren. In principe ligt de zorg voor hun veiligheid en gezondheid bij de instanties en bedrijven waar de studenten stagelopen. De instelling heeft echter een vergaande zorgplicht die zorgvuldig moet worden ingevuld.
De stage biedende organisatie is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het doen en laten van een stagiair, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het bedrijf moet dan ook een WA-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering) afgesloten hebben, net als voor zijn reguliere werknemers en bijvoorbeeld uitzendkrachten. In de meeste gevallen moet de verzekering van de stage biedende organisatie de zaken afhandelen.

Het is wettelijk niet toegestaan dat een leerbedrijf in een praktijkovereenkomst een bepaling opneemt waarmee het aansprakelijkheid uitsluit. Als een leerbedrijf dit toch doet, moeten de stagiair en de onderwijsinstelling de praktijkovereenkomst niet tekenen. Het leerbedrijf is aansprakelijk, de stagiair hoeft niet aan te tonen dat het ongeval niet door zijn schuld is gebeurd.

Normen en wetgeving

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk