Selecteer een pagina

Voorkomen van agressie

Sociale veiligheid

Leidinggevenden hebben de taak om het beleid voor ongewenste omgangsvormen ‘voor te leven’ en uit te dragen. Zij maken zich niet schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, maken het onderwerp bespreekbaar en grijpen bij concrete situaties professioneel in. De school selecteert leidinggevenden mede op deze kwaliteiten en beoordeelt vervolgens in functioneringsgesprekken hoe zij hun taken uitvoeren. De leidinggevenden krijgen de gelegenheid om zich op dit gebied bij te scholen.

De instelling stelt periodiek beleidsprioriteiten vast voor de aanpak van ongewenste omgangsvormen en voert deze vervolgens uit. Als basis hiervoor gebruikt u onder andere onderzoeksgegevens over de aard en frequentie van incidenten, zoals:

  • de RI&E en Periodiek Medisch Onderzoek (PMO);
  • medewerkersonderzoeken;
  • de rapportages van vertrouwenspersonen en klachtencommissie.

In de RI&E en andere onderzoeken vraagt u naar ervaringen van medewerkers met vormen van grensoverschrijdend gedrag (pesten, (seksuele) intimidatie). Organisaties zijn verplicht om voor de RI&E de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting te inventariseren, een plan van aanpak op te stellen en het gevoerde beleid te evalueren.

Het beleid op dit terrein kunt u in de dagelijkse bedrijfsvoering integreren of verankeren door bijvoorbeeld:

  • aandacht aan het onderwerp te besteden in het werkoverleg en bilaterale gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers (functionerings- en ziekteverzuimgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen en exit-interviews). Werkgevers zijn verplicht medewerkers voor te lichten over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en het beleid in de instelling;
  • aandacht aan de thematiek te besteden in interne publicaties (intranet) en andere media gericht op het personeel, studenten en ouders;
  • het onderwerp te integreren in de wervings-, selectie- en beoordelingssystematiek en de RI&E;
  • bij indiensttreding van nieuw personeel expliciet aandacht te besteden aan het beleid van de instelling;
  • de fysieke ruimte mede te beoordelen op de risico’s op ongewenste omgangsvormen.

Lees meer over:

Zie ook:
Informatie en tools en Interessante sites op de pagina Sociale veiligheid