Voorlichting aan medewerkers ongewenst gedrag

Maatregelen

Medewerkers worden periodiek voorgelicht over de gedragscode, het melden in het registratiesysteem, de vertrouwenspersonen, de klachtenregeling, de nazorg en het doen van aangifte. Geef medewerkers aan dat het goed is problemen eerst zo veel mogelijk in de lijn op te lossen. Zorg ook voor een vaste en goed vindbare plek waar men kan zien hoe een vertrouwenspersoon te benaderen is en hoe de klachtenprocedure werkt. Wijs medewerkers regelmatig op deze vindplaatsen, onder meer in teambesprekingen.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag intern.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk