Maatregelen

De werkgever wijst met instemming van de OR één of meer vertrouwenspersonen aan. Als er meerdere vertrouwenspersonen in een mbo-instelling zijn, is het aan te bevelen om te kiezen voor een diverse samenstelling. Het aantal vertrouwenspersonen wordt per instelling bepaald. Dat is mede afhankelijk van de aantallen personeelsleden, locaties en incidenten in voorgaande jaren.

De taken, rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon zijn vastgelegd en bekend gemaakt in de organisatie. Ook de manier waarop medewerkers een vertrouwenspersoon kunnen bereiken is voldoende bekend gemaakt.

Een vertrouwenspersoon heeft als centrale taak om een medewerker te ondersteunen na een incident op het gebied van ongewenst gedrag. Afhankelijk van de wens van de betrokkene kan de vertrouwenspersoon een luisterend oor bieden, helpen bij het bepalen van een passende aanpak van het probleem, begeleiding bieden aan het slachtoffer bij bemiddeling tussen de betrokken partijen door een mediator, of bij het indienen van een officiële klacht, etc.

Daarnaast hebben vertrouwenspersonen op hun werkgebied een adviserende en voorlichtende taak binnen de organisatie.

Praktische aspecten:

  • Een vertrouwenspersoon kan iemand vanuit de eigen organisatie zijn, en/of een externe vertrouwenspersoon.
  • Een vertrouwenspersoon dient onafhankelijk te zijn. Een personeelsmanager, leidinggevende of bedrijfsarts wordt als onvoldoende onafhankelijk beschouwd.
  • De werkgever zorgt voor voldoende scholing en zo nodig deskundige ondersteuning van de intern aangewezen vertrouwenspersonen. Deskundigheid wordt geborgd, bijvoorbeeld door vertrouwenspersonen elke vier jaar te laten certificeren door de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen.
  • Er wordt een gedragscode opgesteld die aangeeft wat van een vertrouwenspersoon verwacht wordt en ook van de organisatie in de omgang met de vertrouwenspersoon. (Klik hier voor een voorbeeld van zo’n gedragscode voor vertrouwenspersonen)
  • De vertrouwenspersonen verstrekken jaarlijks een geanonimiseerd overzicht van de bij hen gemelde incidenten aan werkgever en OR.
  • Naast de functie van vertrouwenspersoon kennen sommige MBO-instellingen ook een ombudsman. Voor het verschil, zie de hbo-factsheet met informatie over arbeidsgerelateerde kwesties.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag intern.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk