Onderricht aan leidinggevenden en andere functionarissen ongewenst gedrag

Maatregelen

Enkele medewerkers dienen naast voorlichting ook periodiek onderricht te ontvangen, waarbij ze vaardigheden aanleren om beter om te gaan met ongewenst gedrag. Of om -waar nodig- adequaat in te kunnen grijpen.

Daarbij gaat het om:

  • medewerkers waarbij uit de risico-inventarisatie blijkt dat ze slachtoffer kunnen worden van (intern) ongewenst gedrag
  • leidinggevenden, docenten en andere functionarissen die getuige kunnen zijn van ongewenst gedrag binnen het team, de klas of een ander intern samenwerkingsverband. Adequaat reageren is van groot belang. Dat vergt alert zijn op soms onduidelijke signalen. Zaken vroegtijdig op een goede manier ter sprake brengen, kan erger voorkomen. Het adequaat aanpakken van ongewenst gedrag vraagt specifieke vaardigheden. Dat zorgt ervoor dat zij:
    • ongewenst gedrag herkennen;
    • weten hoe ze moeten ingrijpen;
    • de noodzaak inzien van voorbeeldgedrag.

Stimuleer leidinggevenden, onder andere in functioneringsgesprekken en training, dat ze daadwerkelijk ingrijpen als zij worden geconfronteerd met ongewenst gedrag.

Het onderricht vindt plaats in maatwerktrainingen die zijn toegespitst op de functie, het soort en de vorm van het ongewenst gedrag waarmee men geconfronteerd wordt en de werksituaties waarin dat ongewenst gedrag zich voordoet. Daarin staat het herkennen van ongewenst gedrag en de benaderingen bij de verschillende vormen van ongewenst gedrag centraal.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag intern.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk