Melden, registreren en analyseren van intern ongewenst gedrag

Maatregelen

Medewerkers die te maken krijgen met intern ongewenst gedrag worden gestimuleerd om dit te bespreken met bijvoorbeeld een leidinggevende of vertrouwenspersoon.

De MBO-instelling zet een eenvoudig in te vullen systeem op voor incidentregistratie om zicht te houden op de ontwikkelingen rond intern ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld door leidinggevenden op te dragen om incidenten die bij hen zijn gemeld door te geven aan een centraal meldpunt. Te denken valt aan één van de vertrouwenspersonen.

Het is van belang om duidelijk te maken dat de melding plaatsvindt zonder de naam van klager of verdachte te noemen. En dat er anderzijds voldoende informatie wordt gegeven om een analyse van alle meldingen mogelijk te maken (aard van het incident, functie van de klager en verdachte), zonder herleidbare gegevens daarbij op te nemen.

De MBO-instelling analyseert periodiek de geregistreerde incidenten, aangevuld met andere beschikbare gegevens, zoals de jaarrapportage van de vertrouwenspersonen, resultaten van het MTO en/of PMO etc.  Waar nodig leidt deze analyse tot aanpassing van het beleid rond ongewenst gedrag of van de toepassing daarvan.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag intern.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk