Maatregelen

In een klachtenregeling wordt beschreven hoe een medewerker een klacht in kan dienen na een of meer incidenten op het gebied van ongewenst gedrag. Uitgangspunt voor medewerkers is dat incidenten eerst zo veel mogelijk in de lijn worden opgelost. Blijkt dat niet haalbaar dan bestaat er in de instelling ook een officiële klachtenregeling op het gebied van ongewenst gedrag. De klachtenregeling ongewenst gedrag betreft klachten van medewerkers (inclusief leidinggevenden)  onderling, op het gebied van ongewenst gedrag. Centraal in deze klachtenregeling staat een onafhankelijke klachtencommissie die de klacht behandelt. Dat doet zij onder meer door de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen te horen. Op grond hiervan zal de klachtencommissie een onderbouwd advies verstrekken aan de werkgever over de te nemen vervolgstappen. Het is zaak om een doordachte regeling op te stellen waarin de werkwijze van deze klachtencommissie wordt beschreven. Vaak zal een vertrouwenspersoon de klager bijstaan bij de vraag of, en zo ja hoe, een klacht wordt ingediend.

Klachtenregeling invulling geven

Er zijn verschillende manieren om een klachtenregeling rond ongewenst gedrag invulling te geven:

  • de werkgever sluit zich aan bij een externe, gespecialiseerde klachtencommissie (zoals de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs);
  • er kan een interne klachtencommissie worden samengesteld. Dit op grond van een op te stellen klachtenreglement. Regelmatige opleiding van de leden is hier een vereiste. Er wordt geborgd dat de leden onafhankelijk zijn en er geen belangenverstrengeling optreedt bij de behandeling van een klacht.

In de klachtenregeling ongewenst gedrag staat aangegeven:

  • hoe medewerkers een klacht kunnen indienen;
  • hoe en binnen welke termijn een klacht in behandeling wordt genomen en wordt afgehandeld;
  • wanneer een klacht ontvankelijk wordt verklaard;
  • hoe de klachtbehandeling verloopt en hoe het advies van de klachtencommissie tot stand komt;
  • hoe na afsluiting van de klachtbehandeling wordt teruggekoppeld aan de klager, de aangeklaagde en aan de werkgever / het instellingsbestuur;
  • hoe de samenstelling van de klachtencommissie is en wie de eventuele plaatsvervangers zijn;
  • hoe de deskundigheid en de onpartijdigheid van de leden wordt gewaarborgd.

Landelijke klachtencommissie onderwijs

Voor medewerkers van enkele mbo-instellingen bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, ook als het gaat om klachten op het gebied van ongewenst gedrag. Dit geldt alleen als de mbo-instelling zich bij deze landelijke klachtencommissie heeft aangesloten. De landelijke klachtencommissie kan verwijzen naar de interne klachtencommissie van de eigen MBO-instelling, kan mediation aanbieden en kan een eigen klachtenprocedure starten. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zal overigens geen klachten behandelen die al eerder door een onafhankelijke klachtencommissie van een mbo-instelling zijn behandeld.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag intern.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk