Maatregelen

Stel binnen uw organisatie gedragsregels/gedragscode op over onderling (on)gewenst gedrag. Een gedragscode geeft aan welk gedrag binnen de mbo-instelling als (on)gewenst wordt beschouwd en is gericht op medewerkers. Een gedragscode ongewenst gedrag kan deel uitmaken van een bredere, algemene gedragscode.  De gedragscode dient bekend gemaakt te worden aan leidinggevenden en medewerkers.  In de gedragscode (on)gewenst gedrag wordt beschreven:

  • het doel van de gedragscode en mogelijke gevolgen van ongewenst gedrag;
  • wat wel en niet toegestaan is in de instelling op het gebied van (on)gewenst gedrag;
    Het is aan te bevelen om tevens de volgende onderdelen op te nemen:
  • welke consequenties er verbonden zijn aan het overtreden van de regels;
  • hoe om te gaan met agressieve collega’s, studenten, bezoekers;
  • hoe en aan wie incidenten gemeld dienen te worden;
  • hoe de opvang, nazorg en eventuele aangifte bij de politie wordt geregeld.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag intern.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk