Maatregelen

Wie zich schuldig maakt aan ongewenste omgangsvormen, moet een passende disciplinaire maatregel opgelegd krijgen. Bij disciplinaire maatregelen voor medewerkers kan gedacht worden aan een schriftelijke berisping, een schorsing, een overplaatsing of ontslag. Uiteraard afhankelijk van de ernst van het wangedrag. De klachtencommissie zal de werkgever op grond van haar reglement hierin adviseren. Als zich omstandigheden voordoen die naar de mening van de werkgever geen uitstel dulden, kan de werkgever maatregelen treffen voordat de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan. Bij het opleggen van een disciplinaire maatregel volgt de werkgever de procedure zoals die is weergegeven in artikel 2.10 van de cao mbo.

Naast het opleggen van disciplinaire maatregelen kan ook aangifte worden gedaan bij de politie. De mbo-instelling kan overwegen om zelf deze aangifte te doen.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag intern.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk