Algemene informatie

Het gaat hier om ongewenst gedrag van medewerkers naar medewerkers voor zover verband houdend met hun activiteiten voor de MBO-instelling. Het kan dan gaan om agressie, geweld en intimidatie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie.

Agressie, geweld en intimidatie

Voorvallen waarbij een werknemer of student psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. De uitingsvormen kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld:

  • verbaal (zoals schelden, beledigen, vijandige boodschappen uitzenden, bedreigen).
    NB: dergelijke verbale uitingen kunnen ook digitaal verzonden worden;
  • fysiek (zoals een dreigende houding aannemen, schoppen, slaan, bijten, vastgrijpen, krabben, gooien met voorwerpen, de weg versperren, spugen en wapengebruik);
  • psychisch (zoals lastigvallen, onder druk zetten, intimideren, bedreigen, stalken en irriteren).

Discriminatie

Direct of indirect onderscheid op basis van: afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of chronische aandoening, politieke gezindheid, arbeidsrelatie, soort contract (deeltijd of fulltime, vast of tijdelijk), burgerlijke staat, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing.

Pesten

Stelselmatig ongewenst negatief gedrag, dat door de persoon waartegen het gedrag gericht is als ongewenst wordt ervaren en waar deze persoon geen weestand tegen kan bieden. Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen de persoon, bijvoorbeeld kleinerende en vernederende opmerkingen (al dan niet digitaal), voortdurende kritiek, of bedreigingen. Pesten kan ook minder direct: iemand isoleren, buitensluiten en negeren of roddelen, kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen verspreiden.

Seksuele intimidatie

Elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag in de werkomgeving, die een medewerker of student tegen wie het is gericht, als ongewenst ervaart. Dit kan verbaal zijn, maar ook non-verbaal: het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen (ook via mail, WhatsApp of sms), aanstaren of seksueel gerichte gebaren. Daarnaast kan seksuele intimidatie fysiek zijn. Dat zijn alle vormen van ongewenst lichamelijk contact: een arm om de schouder, beetpakken, knijpen, zoenen, aanranden en verkrachten.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk