Selecteer een pagina

Nazorg bieden

Sociale veiligheid – Agressie beperken

Op basis van het Burgerlijk Wetboek artikel 7:658 is nazorg bieden een wettelijke verplichting. Bij de gang naar de rechter wordt de werkgever aansprakelijk gesteld voor de psychische schade, met verwijzing naar zijn zorgplicht en de stand van de professionele dienstverlening.

Het is belangrijk dat u binnen de school concrete afspraken maakt over de nazorg na een incident. Bijvoorbeeld:

  • De werkgever is verplicht nazorg aan te bieden.
  • De nazorg moet beginnen binnen 72 uur nadat het incident heeft plaatsgevonden.
  • Als de medewerker in eerste instantie aangeeft geen gebruik van de nazorg te willen maken, herhaalt de werkgever zijn aanbod na twee weken.
  • De werkgever wijst op de mogelijkheid van doorverwijzing naar geprofessionaliseerde traumaopvang.
  • De collega die opvangt, moet ten minste bepaalde vaardigheden hebben.

Het is aan te bevelen dat u bij het formuleren van de nazorg:

  • onderscheid maakt tussen georganiseerde collegiale nazorg, spontane collegiale steun, nazorg door de eigen leidinggevende en nazorg door professionele traumadeskundigen;
  • de manier beschrijft waarop de nazorg wordt geactiveerd;
  • de te volgen methodiek beschrijft;
  • aangeeft wie bij voorkeur de collegiale nazorg uitvoert: collega’s, het bedrijfsopvangteam, de leidinggevende, de bedrijfsmaatschappelijk werker;
  • beschrijft hoe en op welk moment een professionele traumadeskundige wordt ingeschakeld.