Maatregelen

Geef medewerkers die te maken (kunnen) krijgen met agressie en geweld door derden herhaaldelijk doeltreffende voorlichting en zo nodig training. Op basis van de RI&E moet duidelijk zijn welke medewerkers welk soort voorlichting en/of training aangeboden moeten krijgen.

Goede voorlichting:

  • gaat specifiek in op de situatie van de medewerker;
  • behandelt specifieke risico’s, laat zien hoe medewerkers die kunnen herkennen, en wat de gevolgen ervan kunnen zijn;
  • bespreekt de maatregelen en mogelijke benaderingen bij de verschillende risico’s, dit op basis van het protocol voor agressie en geweld;
  • gaat uit van een eenduidige werkwijze voor alle medewerkers bij incidenten en een vaste manier om incidenten te melden;
  • maakt duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen.

Trainingen in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld:

  • de trainingen moeten regelmatig bijgehouden worden, zodat de kennis en vaardigheden van medewerkers op peil blijven en zodat zij de juiste vaardigheden hebben voor nieuwe situaties en ontwikkelingen;
  • houd bij welke medewerkers trainingen hebben gevolgd.

Verder zijn locatieleiders en mentoren getraind in de eerste opvang bij incidenten van ongewenst gedrag.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag door derden.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk