Maatregelen

Mogelijke technische en bouwkundige maatregelen om het risico op agressie en geweld te verkleinen zijn bijvoorbeeld:

  • afscherming door een glazen wand of een hoge, brede balie;
  • vluchtroutes;
  • camerabewaking;
  • afsluiting van bepaalde toegangsdeuren voor publiek;
  • voldoende verlichting en zicht op risicoplaatsen zoals de fietsenstalling.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag door derden.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk