Maatregelen

Een incident kan op korte of lange termijn leiden tot lichamelijke en psychische schade bij het slachtoffer. Daarom is adequate opvang en nazorg nodig als slachtoffers nadelige gevolgen ervaren. Er is vastgelegd hoe slachtoffers opvang en nazorg krijgen, en welke praktische ondersteuning zij krijgen: bijvoorbeeld tijdelijk andere werkzaamheden, een vergoeding van materiële schade of hulp bij aangifte. Ook onterecht aangeklaagde medewerkers kunnen dergelijke nazorg nodig hebben. Voor hen kunnen ook inspanningen van de werkgever nodig zijn, gericht op rehabilitatie.

Op het gebied van nazorg moet elke werkgever het volgende regelen:

  • de werkgever zorgt voor de mogelijkheid tot doorverwijzing naar geprofessionaliseerde traumaopvang;
  • de nazorg moet starten binnen 2 werkdagen nadat het incident is gemeld;
  • als het slachtoffer in eerste instantie aangeeft geen gebruik te willen maken van de nazorg herhaalt de werkgever zijn aanbod na twee weken;
  • de leidinggevende of vertrouwenspersoon maakt zo mogelijk afspraken over de werkwijze waarop het contact tussen slachtoffer en dader hersteld of hervat wordt en wie dat begeleidt.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag door derden.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk