Maatregelen

Er kan alleen een goed beeld ontstaan van de omvang en de ernst van ongewenst gedrag door derden wanneer de instelling zicht heeft op de frequentie en aard van de incidenten die zich voordoen. Daarom is het belangrijk dat er een meldings- en registratieprocedure aanwezig is, waarbij alle incidenten, hoe klein ook, op een eenvoudige en eenduidige manier gemeld en vastgelegd worden. Systemen als IRIS kunnen hierbij behulpzaam zijn.  De meldingsprocedure moet bekend zijn onder alle medewerkers. Zij worden gestimuleerd om incidenten op het gebied van ongewenst gedrag te melden. Met behulp van het registratiesysteem wordt het mogelijk om regelmatige analyses te maken en om gerichte preventieve maatregelen te treffen of aanpassingen aan te brengen in het beleid. Ook incidentregistraties door de beveiliging en BHV’ers kunnen hierbij als informatiebron worden gebruikt. Benut de registratie ook om de effectiviteit van het beleid inzake ongewenst gedrag door derden te beoordelen in de RI&E.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag door derden.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk