Maatregelen

Door middel van een jaarlijkse evaluatie van het beleid rond ongewenst gedrag kan worden beoordeeld of het beleid nog past bij de situatie in de MBO-instelling, en of de genomen maatregelen effect hebben. Op grond hiervan kunnen maatregelen aangepast worden, kunnen nieuwe maatregelen ingevoerd worden of een onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Zo’n evaluatie kan plaatsvinden door raadpleging van de OR, vertrouwenspersonen, bedrijfsarts, leden van de klachtencommissie, HR en arbofunctionarissen. Of door gesprekken binnen teams. Bij mondelinge evaluaties wordt door De Nederlandse Arbeidsinspectie een schriftelijk verslag verlangd.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag door derden.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk