Maatregelen

Onder meer op grond van de incidentenregistratie kan blijken dat op sommige werkplekken een alarmsysteem nodig is en een bijbehorende alarmprocedure. Bijvoorbeeld bij ontvangstbalies. Ook kunnen mobiele alarmknoppen gebruikt worden: zogeheten ‘buttons’. Die kunnen door een medewerker in bijvoorbeeld een broekzak worden gedragen als zij een gesprek aangaan waar mogelijk een agressieve reactie van de gesprekspartner te verwachten is.

  • Een goed alarmsysteem is betrouwbaar en maakt het medewerkers makkelijk om hulp in te roepen.
  • Een goede alarmprocedure is bij alle betrokkenen bekend en zorgt ervoor dat medewerkers bij alarm snel goede assistentie krijgen. Bijvoorbeeld van collega’s, de bedrijfshulpverlening, van leidinggevenden, beveiligers of politie.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag door derden.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk