Maatregelen

Leg vast hoe daders van agressie en geweld aangepakt worden. Maak ondermeer duidelijk:

  • de sancties en wanneer ze worden opgelegd;
  • in welke gevallen aangifte wordt gedaan bij de politie;
  • in welke gevallen eventuele schade op de dader verhaald wordt;
  • hoe wordt omgegaan met recidiverende daders.

In overleg met de klager/slachtoffer wordt bezien of aangifte wordt gedaan en/of schade wordt verhaald.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag door derden.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk