Selecteer een pagina

Schade verhalen

Sociale veiligheid – Afhandeling

U bent, volgens de Arbowet, niet verplicht om schade te verhalen. De sociale partners in de mbo-sector onderstrepen echter het belang van het verhalen van schade en letsel op de dader. Uitgangspunt hierbij is dat agressie nooit mag lonen. Als er sprake is van schade, hetzij bij de werknemer, hetzij bij de werkgever, verhaal die dan op de dader.

Om het verhalen van de schade op de dader eenduidig te regelen, zijn de volgende elementen van belang als u afspraken maakt binnen uw instelling:

 • Hoe stelt u de omvang van de schade vast?
 • Wordt de dader altijd aansprakelijk gesteld en schade altijd verhaald?
 • Kan de werkgever voor de schade aansprakelijk worden gesteld?
 • Neemt de werkgever de vordering over of probeert de werknemer zelf de schade te verhalen via het strafproces?
 • Wie coördineert de administratieve afhandeling van de schade?
 • Wie coördineert en begeleidt de inhoudelijke afhandeling?
 • Wie behartigt de belangen van de werkgever?
 • Zijn er afspraken over juridische bijstand voor werknemers?
 • Zijn er samenwerkingsafspraken met een forensisch arts voor op te stellen geneeskundige verklaringen?
 • Zijn er samenwerkingsafspraken met een schade-expert voor op te stellen schaderapportages?
 • Zijn er afspraken met de letseladvocatuur?
 • Welke standaardafspraken hanteert de werkgever voor de vergoeding van (kleine) schaden?
 • Is er een voorschotregeling in geval van schadeverhaal?
 • Zijn in deze situatie rechtspositionele afspraken van toepassing?