Omgang met en opslag van zuurstof

Algemene informatie

Zuurstof, dat in de gezondheidszorg wordt gebruikt als inhalatiegas voor medische toepassingen, wordt toegediend vanuit een cilinder of met behulp van een zuurstofconcentrator. Zuurstof toedienen wordt gerekend tot de risicovolle handelingen. Omdat zuurstof een medicinaal gas is, wordt het toegediend op voorschrift van een arts. In de onderwijssituatie wordt vaak gewerkt met lege zuurstofcilinders. Wel kan er in het praktijklokaal een cilinder gevuld met zuurstof aanwezig zijn om mee te oefenen. In dat geval zijn de geldende voorschriften voor gebruik en opslag van toepassing.

Normen en wetgeving

Maatregelen

 • Zorg dat zuurstofcilinders in een aparte ruimte zijn opgeslagen.
 • Gasflessen staan vast aan een ketting of beugel of op een speciale kar.
 • In de ruimte waar zuurstofcilinders aanwezig zijn is dit aangeven met een sticker.
 • Zuurstof brandt zelf niet, maar wakkert vuur aan, waardoor andere materialen zeer heftig branden. Daarom zijn de volgende veiligheidsvoorschriften van belang:
  • plaats de zuurstofapparatuur niet in de directe nabijheid van open vuur, warmtebronnen of elektrische apparatuur;
  • kleding en beddengoed dat langdurig in contact is gekomen met zuurstof, moet goed worden gelucht;
  • ventileer de ruimte waarin de zuurstofapparatuur staat altijd goed;
  • olie en vet kunnen door contact met zuivere zuurstof spontaan ontbranden. Zorg dus dat er geen vet, boter, olie, zalf of alcohol aan de apparatuur komt (dus ook geen crèmes of lotions). Ook huidsmeer is een vorm van vet. Zorg daarom dat men altijd eerst goed de handen wast voordat men de apparatuur aansluit, cilinders omwisselt of de draagset bijvult;
  • sla de zuurstof niet op en gebruik geen zuurstof in een ruimte waar brandbare materialen opgeslagen zijn, zoals olie, vet, spuitbussen, verdunnings- en/of oplosmiddelen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk