Keuken praktijklokaal zorg en welzijn

Algemene informatie

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem dat gericht is op bedrijven en andere organisaties die met voedsel omgaan. De kern is dat van elke fase in de bereiding van voedsel in kaart wordt gebracht wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden voorkomen. Denk aan inkopen en bestellen, ontvangen van goederen, opslaan, bereiden, serveren, transporteren en distribueren, reinigen en desinfecteren.

Om voedselveiligheid te garanderen in keukens bij het praktijklokaal Zorg en welzijn kan men op grond van de Hygiënecode voor zorginstellingen en Defensie een eigen HACCP handboek vaststellen en laten keuren door een certificerende instantie. Of men kan de processen van deze keuken onderbrengen in het HACCP-handboek dat de instelling voor de horeca heeft opgesteld conform de ‘Hygiënecode voor de Horeca’. Zie voor meer informatie het thema Voedselveiligheid bij het praktijklokaal Horeca.

In een HACCP-handboek legt de organisatie vast welke keuzes men maakt rondom voedselveiligheid, uiteraard binnen de marges die de Hygiënecode stelt. Een certificeringsinstantie (zoals Lloyds) moet het handboek vervolgens keuren. Het handboek moet aangepast worden zodra de wetgeving gewijzigd wordt of als de instelling dat tussentijds nodig acht. Sommige organisaties werken met een geautomatiseerd HACCP-systeem, dat gebaseerd is op het handboek. Enkele elementen uit de hygiënecode zijn:

 • afspraken over kleding, schoeisel en sierraden;
 • inrichting van de keuken (bv betegelde muren, goed te reinigen vloer);
 • temperatuurmeting van binnenkomende ingrediënten;
 • temperatuurmeting van koelkast en vriezer;
 • persoonlijke verzorging;
 • het labelen van bewaard voedsel;
 • voorkomen van kruisbesmetting;
 • plaagdierbestrijding;
 • transport van voedsel in transportveilige verpakking;
 • schoonmaak en desinfectie;
 • opleiding.

Minstens eens per jaar wordt de uitvoering van het HACCP-beleid door een externe auditor onaangekondigd beoordeeld. Een instelling kan vrijwillig deze frequentie verhogen en dat in het handboek opnemen. Bovendien kan de NVWA (Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) een inspectie uitvoeren.

Normen en wetgeving

Door te werken volgens de Hygiënecode voldoet men de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid. De ‘Hygiënecode voor zorginstellingen en Defensie’ en de ‘Hygiënecode voor de Horeca’ zijn beide door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) goedgekeurd.

Maatregelen

 • Leg op grond van de gekozen Hygiënecode in een eigen HACCP-handboek voor alle kritische punten in het proces van voedselbereiding een concrete norm vast. Laat dit handboek keuren door een daarvoor gecertificeerde instantie.
 • Zorg dat in de praktijk regelmatig op de aangewezen kritische punten controles worden uitgevoerd, zoals temperatuurmetingen. Op uiteenlopende HACCP-formulieren moet de resultaten worden ingevuld. In het eigen handboek is aangegeven welk formulier hoe vaak moet worden ingevuld, bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks, driewekelijks. Ook is aangegeven wat gedaan moet worden als uit de controle blijkt dat aan een vastgestelde norm niet is voldaan.
 • Zorg dat medewerkers en studenten voldoende voorgelicht en opgeleid zijn over het HACCP-handboek, het belang ervan en hun taken daarbij. Een leidinggevende/docent zal door observaties en steekproefsgewijze controles toezicht moeten houden om te zorgen dat de voorschriften juist worden toegepast en de formulieren op de juiste manier worden ingevuld.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk