Algemene informatie

Langdurige of te zware fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid. Er bestaan diverse methodes om de mate van fysieke belasting te bepalen. De KIM-tool is een praktische methode om de fysieke belasting te bepalen bij het hanteren van lasten zoals tillen, dragen, duwen en trekken.

De tool identificeert een aantal risicofactoren (frequentie / duur/ afstand, gewicht, houding en omstandigheden) door middel van observaties en gesprekken. Deze factoren vult u vervolgens in op een rekenblad. Zo wordt er een score bepaald waaruit afgeleid kan worden of het nodig is om maatregelen te nemen. Deze methode is niet te gebruiken bij het bepalen van de mate van fysieke belasting bij een ongunstige houding en repeterende werkzaamheden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke belasting.

Normen en wetgeving

Zie voor normen en wetgeving het subthema Fysieke belasting.

Maatregelen

  • Medewerkers krijgen voorlichting over fysieke belasting en het gebruik van tilhulpmiddelen.
  • Handmatig tillen wordt voorkomen. Bij het tillen van personen wordt gebruik gemaakt van een tilhulpmiddel.
  • Tilhulpmiddelen zijn veilig en worden jaarlijks gekeurd (zie ook hygiëne en onderhoud van apparatuur en materialen)
  • Bij het verzorgen van personen of oefenen met poppen wordt het bed of de (douche)stoel op de juiste hoogte gezet.

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk