Algemene informatie

In het praktijklokaal zorg en welzijn zijn de volgende subthema’s belangrijk: fysieke belasting, omgang met en opslag van zuurstof, onderhoud van apparatuur en materialen en prikaccidenten. Daarnaast is er soms ook een keuken aanwezig met specifieke risico’s.

Naast risicobeheersing is het belangrijk dat medewerkers en studenten zich hiervan bewust worden. Door hen goed voor te lichten en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, kunt u de risico’s verkleinen. Meer informatie vindt u bij het thema Toezicht en instructie.

Normen en wetgeving

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk