Algemene informatie

Studenten en docenten kunnen bij werkzaamheden als schoonheidsspecialist, kapper of pedicure in een praktijklokaal in aanraking komen met bloed, pus of wondvocht. Bijvoorbeeld bij het werken met scharen, naalden en mesjes. Met name bij onzorgvuldig gebruik is blootstelling mogelijk.

NB: Personen waarop de studenten hun werkzaamheden als schoonheidsspecialist, kapper of pedicure toepassen kunnen medestudenten of externen zijn. Hier worden zij ‘klanten’ genoemd.

Normen en wetgeving

 • In de RI&E moet middels een verdiepende RI&E speciale aandacht worden besteed aan de specifieke risico’s voor blootstelling aan biologische agentia in de praktijklokalen uiterlijke verzorging.
 • Er is een prikaccidentenprotocol aanwezig dat is gebaseerd op de Landelijke richtlijn prikaccidenten van het RIVM.
 • Conform Arbobesluit art 4.97, tweede lid stelt de mbo-instelling ontsmettings- en desinfectieprocedures op voor de praktijklokalen Zorg waar gewerkt wordt met injectienaalden of waar op een andere manier blootstelling aan biologische agentia mogelijk is, evenals procedures voor de veilige omgang met biologische agentia en voor verwijdering van besmet afvalmateriaal.
 • Bij het algemene thema Biologische agentia in deze arbocatalogus lees je over wetgeving en algemene maatregelen op het gebied van biologische agentia.

Maatregelen

1: Kappers

 • Bloed-bloed contact is pas mogelijk als met eenzelfde schaar zowel een klant als de kapper zelf wordt verwond. Daarom moet na een knip- of steekincident de schaar meteen zorgvuldig gedesinfecteerd worden met alcohol of met een ontsmettingsmiddel als Dettol, voordat het knippen door kan gaan.
  NB. Zorg dat altijd eerst schoongemaakt wordt voordat er gedesinfecteerd kan worden.
 • Leerling kappers krijgen in het lesprogramma instructie hoe bij klanten haarluis, schurft, huidschimmels en dergelijke te herkennen zijn, zodat zij klanten daarop kunnen inspecteren voor aanvang van de behandeling. Als ze dat aantreffen wordt de klant niet behandeld. Als zij dat pas aantreffen tijdens behandeling wordt deze gestopt en worden schaar en kam ontsmet.
 • Na iedere behandeling worden kam en schaar haarvrij gemaakt, met water gespoeld en ontsmet.

2: Schoonheidsspecialisten

 • Bij behandeling van acné, gerstekorrels en bij het verwijderen van milia of comedonen e.d. door docenten en studenten wordt zorgvuldig omgegaan met de steriele injectienaaldjes:
  • Zet geen doppen terug op de injectienaalden en plaats de naald volgens de voorgeschreven manier in een naaldcontainer;
  • Bij elke werkplek is een naaldcontainer binnen handbereik aanwezig;

3: Pedicuren

 • Handel in geval van voetinfecties bij de klant als volgt:
  • trek handschoenen aan en vervang deze na de behandeling;
  • behandel niet in het geïnfecteerd gebied en dek dit gebied af met een steriel gaasje;
  • adviseer de klant een arts te bezoeken.
 • Bij het verwijderen van likdoorns en het snijden van eelt gaan docenten en student-pedicuren zorgvuldig om met mesjes:
  • Na de behandeling worden de mesjes van de houder verwijderd door ze in de naaldcontainer van elkaar los te trekken, zodat het mesje in de container valt zonder dat het aangeraakt hoeft te worden.
  • Bij elke werkplek is een naaldcontainer binnen handbereik aanwezig;
  • Als er bij een behandeling een wondje ontstaat aan de voet van de cliënt wordt deze wond gedesinfecteerd met Betadine en afgedekt met een gaasje. Die voet wordt dan niet verder behandeld.

Om stofblootstelling tijdens het vijlen en polijsten te beperken wordt gebruik gemaakt van een natfrees-techniek, waardoor het vochtige vijlsel neervalt in een opvangbak. NB In verband met spatten draagt de student/medewerker die de natfreestechniek toepast, een wegwerpschort, handschoenen, een wegwerp mondneusmasker (Type IIR) en een oogbeschermingsmiddel.

4: Hygiëne bij schoonheidsspecialisten en pedicure

 • Schoonheidsspecialisten en pedicuren dragen nitrilrubberen handschoenen; Zodra er zich bloed, pus of wondvocht op een handschoen bevindt wordt deze uitgedaan en vervangen.
 • Handschoenen worden uitgedaan volgens de ‘pluk en schuifmethode’ en daarna meteen in een afvalbak gedaan. Zie voor meer informatie hierover de maatregelen rond biologische agentia bij het praktijklokaal Zorg en Welzijn (Link maken)
 • Eventueel aanwezige wondjes aan de handen van de schoonheidsspecialist, kapper of pedicure worden afgedekt met pleisters;
 • Schoonheidsspecialisten en pedicuren gebruiken in plaats van handdoeken ‘dental towels’ (papieren doeken met een plastic onderzijde) en wegwerpmateriaal voor eenmalig gebruik zoals spatels en vijltjes.
 • Gebruikte instrumenten worden duidelijk gescheiden van ongebruikte instrumenten;
 • Instrumenten, als kniptang, nagelvijl en pincet worden na gebruik ultrasoon gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Werkkleding wordt ter beschikking gesteld en bij de werkzaamheden gedragen.
 • Werkkleding die besmet is of kan zijn met biologische agentia wordt bij het verlaten van de werkplek/praktijklokaal uitgetrokken en op een andere plaats opgeborgen dan de overige kleding.

Op plaatsen waar gevaar bestaat voor blootstelling aan biologische agentia wordt niet gedronken of gegeten. Tijdens het dragen van handschoenen en voor ontsmetting van de handen wordt contact van handen met mond, neus en ogen vermeden.

5: Prikaccidentenprotocol

 • Bij incidenten waarbij een docent of student mogelijkerwijs met bloed van een klant of andere student in aanraking is gekomen, wordt het prikaccidentenprotocol van de instelling gevolgd, bij voorbeeld na bloed-bloedcontact of (indirect) contact van het bloed met de mond of met een wondje bij de student.
 • Het prikaccidentenprotocol van de instelling voldoet aan de eisen die in die zijn opgenomen bij het thema Praktijklokaal Zorg en welzijn.

6: Vaccinatie

 • Docenten en studenten die Hepatitis-B kunnen oplopen in het praktijklokaal van de mbo-instelling voor schoonheidsspecialisten en pedicuren, krijgen vóórdat zij werkzaamheden verrichten waarbij ze dat risico op besmetting lopen, door de mbo-instelling de mogelijkheid aangeboden om zich kosteloos tegen Hepatitis-B te laten vaccineren.

7: Voorlichting en onderricht

 • Er wordt doeltreffende voorlichting en onderricht gegeven aan medewerkers en studenten waarvan uit de RI&E blijkt dat ze een kans lopen op blootstelling aan biologische agentia uit de 2e categorie. Er kan daarbij niet volstaan worden met het plaatsen van de informatie op intranet of het verstrekken van andere schriftelijke informatie. Er zijn daarnaast ook mondelinge besprekingen nodig bv in docententeams en in het lesprogramma. Hierbij wordt tenminste aandacht besteed aan:
  • De mogelijke gevaren voor de gezondheid bij blootstelling aan biologische agentia;
  • De te treffen voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen;
  • De te nemen actie als  zich een prikaccident voordoet;
  • De geldende hygiënevoorschriften.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk