Algemene informatie

In het praktijklokaal voor uiterlijke verzorging zijn specifieke aandachtspunten verwerkt in de subthema’s die hiernaast te raadplegen zijn. Naast het beheersen van de risico’s is het van belang ommedewerkers en studenten te voorzien van adequate instructie en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, zie ook het thema Toezicht en instructie.

Normen en wetgeving

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk