Blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME)

Algemene informatie

Om te voorkomen dat iemand een te hoge concentratie dieselmotoremissie (DME) inademt, mogen transportmiddelen met dieselmotoren niet rijden in het praktijklokaal Transport en logistiek. Dieselmotoremissie bestaat uit dieselroetdeeltjes en diverse gasvormige verontreinigingen, zoals NOx, CO, SO2 en koolwaterstoffen. Dieselroetdeeltjes zijn heel kleine stofdeeltjes die bij inademing diep in de longen terecht kunnen komen. Daardoor kan blootstelling aan DME leiden tot zowel directe (acute) effecten als effecten die pas optreden na jarenlange blootstelling (chronische effecten). De belangrijkste acute effecten zijn irritatie aan de ogen en de luchtwegen. Daarnaast staat DME op de lijst van kankerverwekkende stoffen.

Normen en wetgeving

Inpandig mag niet worden gewerkt met transportmiddelen met dieselmotoren. Zie verder het algemene thema Transport en logistiek.

Maatregelen

  • Gebruik binnen alleen heftrucks met elektromotor.
  • Zorg dat vrachtwagens alleen buiten worden gelost.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk