Selecteer een pagina

Accu-oplaadstations

Praktijklokalen – Transport en logistiek

Bij gebruik van meerdere (hef)trucks of andere elektrisch aangedreven transportmiddelen, zoals elektrische palletwagens en stapelaars, is een adequate acculaadruimte nodig.Tijdens het opladen van accu’s kan waterstofgas vrijkomen. Als dat waterstofgas in aanraking komt met zuurstof, kan het explosieve knalgas ontstaan. Daarom moet vrijkomend waterstofgas uit de oplaadruimte worden afgezogen. Bij het openen van een accu (bijvoorbeeld bij het bijvullen), bestaat het risico dat accuzuur op de huid of in de ogen spat, met mogelijk huid- en/of oogletsel tot gevolg.

Normen en wetgeving

 • Het risico op explosiegevaar in de acculaadruimte is in kaart gebracht en goed beheerstonder controle..
 • Voor een acculaadstation moet een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) aangaande gasontploffingsgevaar worden opgesteld, volgens de NEN-EN-IEC 60079-10 en NPR 7910. Dit is niet nodig als:
  • de acculader voldoet aan de NEN-EN-IEC 60335-2-29, en:
  • de totale energie-inhoud van de accu’s kleiner is dan 10.000 ah, en:
  • de ruimte adequaat en voldoende wordt geventileerd, zodanig dat er geen ontplofbaar mengsel kan ontstaan (vraag garanties aan de leverancier).
 • Huid- en oogletsel door accuzuur wordt voorkomen.
 • Zie voor wetgeving: normen en wetgeving.

 

Maatregelen

Accu’s laden

 • Accu’s en laadinstallaties worden jaarlijks gekeurd door een deskundig persoon of instantie.
 • De acculader is zodanig opgesteld dat de accu en de laadinstallatie niet kunnen worden aangereden.
 • Alle kabels en stekkers zijn onbeschadigd.
 • Alleen daarvoor aangewezen en geïnstrueerde personen laden de accu’s op.
 • De werkzaamheden met accu’s en acculaadinstallaties worden uitgevoerd conform de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de leverancier.

Accu’s openen

 • Bij verwijdering van de dop van de accu is er kans op contact met zuur. Daarom worden handschoenen en gelaatbescherming gedragen en is een oogspoelmogelijkheid beschikbaar. Als zuur wordt gewogen of toegevoegd, wordt ook een zuurvast schort gedragen.
 • Bij de plaats waar accu’s worden geopend of gevuld, geven pictogrammen duidelijk aan welke persoonlijke beschermingsmiddelen daarbij moeten worden gedragen.
 • De plaats van de oogdouche en oogspoelflessen is aangegeven met een pictogram en steeds goed bereikbaar.
 • Als er een oogdouche is, wordt deze wekelijks doorgespoeld.
 • Oogspoelflessen worden jaarlijks gecontroleerd op houdbaarheid.

Explosieveiligheid

 • De ruimte waar accu’s worden geladen, is voldoende geventileerd zodat geen gevaarlijke hoeveelheid explosief gas kan ontstaan.
 • De leverancier van de acculaders heeft aangegeven of de beoogde locatie voldoet, op het gebied van explosierisico’s.
 • De laadruimte en de ventilatievoorzieningen worden ten minste jaarlijks gecontroleerd op goede inrichting en werking.
 • Er is nagegaan of een RI&E aangaande gasontploffingsgevaar moet worden opgesteld. Zo nodig is die RI&E uitgevoerd en zijn passende maatregelen getroffen.
 • De elektrische voorzieningen en gereedschappen in een zone van twee meter rondom de acculaadplaats en ook in een speciale acculaadruimte zijn, afhankelijk van het explosiegevaar, explosieveilig uitgevoerd. Open vuur en roken zijn uiteraard verboden.
 • Als een acculaadstation is ingericht, is dat duidelijk afgebakend en geven waarschuwingsborden aan dat explosiegevaar kan optreden (symbolen: explosiegevaar en verbod op open vuur en roken).