Algemene informatie

Bij het werken en sporten in sportaccommodaties is het voornaamste risico dat zich bij de sportactiviteiten ongevallen kunnen voordoen. Belangrijke voorzorgsmaatregel is dat de gebruikte materialen en middelen veilig zijn en de accommodatie qua veiligheidsvoorzieningen up-to-date is. Het gebruik van een sporthal mag er nooit toe leiden dat docenten en studenten verwondingen oplopen doordat zij tegen scherpe randen vallen, zich snijden aan glas van ruiten of lampen, geblesseerd raken door verkeerd gebruik van een toestel, enzovoort.

Daarnaast moet het toezicht goed geregeld zijn. Onoordeelkundig gebruik van de sportzaal kan grote risico’s met zich meebrengen. De toestellen en materialen mogen daarom alleen worden gebruikt onder toezicht van personen die hierin voldoende geïnstrueerd zijn. Hierover moeten afspraken zijn gemaakt en gevaarlijke toestellen mogen niet zonder meer bereikbaar zijn voor onbevoegden.
Zie hiervoor ook thema Instructie en toezicht.

Als u gebruikmaakt van een externe sportaccommodatie, is het van belang dat de docent op de hoogte is van de afspraken omtrent BHV en ontruiming van deze accommodatie. Over de algemene aspecten van BHV kunt u lezen bij het thema BHV.

Normen en wetgeving

Maatregelen

  • Laat materialen en middelen jaarlijks controleren door een gespecialiseerd bedrijf.
  • Maak afspraken met docenten over visuele controle voor gebruik.
  • Zorg voor de juiste veiligheidsvoorzieningen (nooduitgang, blusmiddelen, EHBO, noodtelefoon) in de sporthal. Maak afspraken over het vrijhouden van nooduitgangen en blusmiddelen.
  • Zorg ervoor dat de docenten bevoegd zijn om met toestellen en materialen te werken.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk