Algemene informatie

Bij evenementen kunnen er betalingen plaatsvinden met contant geld. Uit het oogpunt van sociale veiligheid van medewerkers en bezoekers is het belangrijk dat de handelingen met contant geld veilig verlopen.

Normen en wetgeving

 • Handelingen met contant geld worden op een veilige wijze uitgevoerd.

Maatregelen

 • Zorgen dat er zo weinig mogelijk met contant geld wordt gewerkt.
 • Vastleggen van beleid over omgaan met contant geld. Zorg dat hierin concrete afspraken staan over:
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • Afromen kassa;
  • Bewaren contant geld;
  • Afstorten geld;
  • Opmaken kas (waar en hoe);

Meer informatie over maatregelen vind je bij het thema Sociale veiligheid.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk