Algemene informatie

Verschillende momenten kan sprake zijn van schadelijk geluid, bijvoorbeeld bij de bouw van het decor, het soundchecken of door het geluidsniveau van de voorstelling. Geluid is schadelijk bij een geluidsniveau van meer dan 80 dB(A). Het is belangrijk dat studenten en medewerkers tegen deze schadelijke geluidsniveaus worden beschermd.

Normen en wetgeving

Maatregelen

  • Kies een goede opstelling van de luidsprekers zodat het geluid zoveel mogelijk naar het publiek wordt gericht. Zo krijgt het publiek wat het wil en staan medewerkers niet onnodig bloot aan hoge geluidsniveaus.
  • Zorg dat zo min mogelijk medewerkers tijdens optredens worden blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus.
  • Zorg dat apparatuur is begrensd en dat hier verdere afspraken over worden gemaakt.
  • Zorg dat medewerkers de beschikking hebben over gehoorbescherming.
  • Zie ook het thema Geluid.
  • Zie ook de branchecatalogus Podiumkunsten: versterkt geluid.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk