Algemene informatie

Bij diverse werkzaamheden kan er fysieke belasting optreden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van decorstukken, het sjouwen van apparatuur en het ophangen van lampen en boxen.

Een langdurige of te zware fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid. Er bestaan diverse methodes om de mate van fysieke belasting te bepalen. De KIM- tool is een praktische methode om de fysieke belasting te bepalen bij het hanteren van lasten zoals tillen, dragen, duwen en trekken. De tool identificeert een aantal risicofactoren (frequentie / duur/ afstand, gewicht, houding en omstandigheden) door middel van observaties en gesprekken. Deze factoren vult u vervolgens in op een rekenblad. Zo wordt er een score bepaald waaruit afgeleid kan worden of het nodig is om maatregelen te nemen. Deze methode is niet te gebruiken bij het bepalen van de mate van fysieke belasting bij een ongunstige houding en repeterende werkzaamheden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke belasting.

Normen en wetgeving

Pas voor technici, voor zover van toepassing, het onderdeel Fysieke belasting en het onderdeel Hijsen en Heffen toe.

Maatregelen

De maatregelen die genomen kunnen worden om de fysieke belasting te beperken zijn door de diversiteit van fysiek belastende handelingen uiteenlopend. Naast specifieke maatregelen gelden de volgende algemene maatregelen:

  • Bij aanschaf van materialen zorgen voor materialen die bij verwerking zorgen voor de minste fysiek belasting;
  • Voordat de werkzaamheden worden gestart nagaan of de juiste materialen en middelen aanwezig zijn.
  • Zorgen dat de juiste hulpmiddelen worden gebruikt;
  • Zware materialen met meerdere personen tillen;
  • Zorgen van voldoende rust en afwisselen van werkzaamheden (taakroulatie);
  • Voorlichting en instructies geven hoe werknemers en studenten op een gezonde en veilige manier kunnen werken.

Zie voor het gebruik van Hef- en hijsmiddelen het thema machineveiligheid en arbeidsmiddelen. Zie ook het thema Toezicht en instructie.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk