Algemene informatie

Medewerkers die een podium (op)bouwen, gebruiken diverse (elektrische) handgereedschappen. Die moeten in goede staat zijn en jaarlijks worden gekeurd conform NEN 3140.

Elektrisch handgereedschap is dubbel geïsoleerd (klasse II) en voorzien van beveiligingsmaatregelen (zoals geleiders en beschermingsvoorzieningen). Ander ‘gewoon’ handgereedschap, zoals hamer, zaag, beitel, schroevendraaier, moet jaarlijks worden gecontroleerd op deugdelijkheid. Lees hier meer over bij het thema Machineveiligheid.

Voor audiovisuele effecten worden vaak lampen, boxen, e.d. gebruikt die zijn opgehangen aan een railsysteem. Daarbij is belangrijk:

  • het onderhoud van de lampen en boxen;
  • dat ze goed zijn bevestigd en dat dit periodiek wordt gecontroleerd om valgevaar te voorkomen.

Wanneer hef- en hijsgereedschappen worden gebruikt, is van belang dat de organisatie deze gereedschappen en apparatuur jaarlijks laat keuren door een deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling, zoals een gespecialiseerd bedrijf, een keuringsinstantie of de leverancier.

Lees hier meer over bij het onderdeel hijs- en hefgereedschappen. Kijk voor het gebruik van andere machines en apparatuur bij Machineveiligheid.

Normen en wetgeving

Zie het thema Machineveiligheid en de informatie over hijs- en hefgereedschappen.

Maatregelen

Zie het thema Machineveiligheid. Waar de verbetercheck machineveiligheid veiligheidsproblemen aan het licht brengt worden deze verholpen met maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron.

Brandveiligheid

  • Impregneren van gordijnen;
    Het doel van het impregneren van brandbaar materiaal (zoals gordijnen langs de wand of bij het podium) is dat het minder ontvlambaar wordt gemaakt. Na behandeling door een erkende firma dient een certificaat te worden afgegeven. Vraag de brandweer om informatie over de benodigde frequentie van het impregneren (vaak om de 20 jaar) en een overzicht van erkende firma’s.
  • Plaatsing van theaterstoelen;
    Om voldoende snel en veilig te kunnen vluchten uit een theater, is de aanwezigheid en de opstelling van stoelen van groot belang. Het bouwbesluit bevat daar meerdere voorschriften over. Het is zaak om na te gaan of aan deze voorschriften wordt voldaan en waar nodig maatregelen te treffen.
  • Noodverlichting tijdens theatervoorstellingen en bij fotoshoots kan de noodverlichting bij de nooduitgangen als storend worden ervaren. Tegelijkertijd is er dan een verhoogd risico op brand mogelijk. Het afplakken van de noodverlichting of het aanbrengen van kleurfolies om de lichtopbrengst te verminderen, is dan ook niet geoorloofd. Zorg ook dat de eventuele gordijnen bij de nooduitgang de doorgang niet belemmeren en het verlichte uitgangbord niet afdekken.
  • Verbod op vuur, vuurwerk en andere brandgevaarlijke activiteiten. Zorg dat voor ieder bekend is dat tijdens voorstellingen en repetities het gebruik van vuur, vuurwerk e.d. niet is toegestaan.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk