Algemene informatie

Voor praktijklokalen die gericht zijn podium en evenementen zijn er specifieke aandachtspunten uitgewerkt in de volgende subthema’s: werken op hoogte, fysieke belasting, brandveiligheid, geluid, apparatuur en machines, omgaan met geld en ongewenst gedrag. Behalve risicobeheersing is het ook belangrijk dat medewerkers en studenten zich van de verschillende thema’s bewust worden. Door hen goed voor te lichten en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, kunt u de risico’s verkleinen.

Normen en wetgeving

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk