Algemene informatie

Bij het werken in een praktijklokaal motorvoertuigentechniek is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen essentieel om letsel en blootstelling aan stoffen te voorkomen. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen lees je bij het thema Persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij het werken in een praktijklokaal motorvoertuigentechniek dragen docenten en studenten in ieder geval veiligheidsschoenen en werkkleding. Gehoorbescherming is ter beschikking gesteld en kunnen zij zo nodig ook dragen, zie voor meer informatie het thema Geluid. Verder is het afhankelijk van de betreffende machine en werkzaamheden welke aanvullende PBM ze moeten dragen. Zie hiervoor onder andere het format voor de instructiekaart machineveiligheid en arbeidsmiddelen.

Normen en wetgeving

 • Op de werkplek is met pictogrammen op de machine en/of op de aanwezige werkinstructie aangegeven welke PBM gedragen moeten worden. Zie de instructiekaarten van veelvoorkomende machines.
 • In het geval van gevaarlijke stoffen is, voordat u met de stof gaat werken, op van een voorbeeldmatrix bepaald welke PBM je moet dragen.
 • Medewerkers en studenten zijn voorzien van adequate voorlichting en instructie omtrent het gebruik van PB.
 • Medewerkers en leerlingen worden aangesproken op het gebruik van de juiste PBM, zo nodig stelt u een sanctiebeleid op.
 • Arbobesluit hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering.
 • Arbobesluit artikel 4.4: Gevaarlijke stoffen/Arbeidshygiënische strategie.
 • Arbobesluit artikel 4.10d: Gevaarlijke stoffen/Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht.
 • Arbobesluit artikel 6.8: Fysische factoren/Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling.
 • Artikel Arbobesluit 6.11: Fysische factoren/Voorlichting en onderricht.
 • Artikel Arbobesluit 6.12: Fysische factoren/Straling toestellen.
 • Artikel Arbobesluit 8.1: Persoonlijke beschermingsmiddelen/Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel.
 • Artikel Arbobesluit 8.2: Persoonlijke beschermingsmiddelen/Keuze persoonlijk beschermingsmiddel.
 • Artikel Arbobesluit 8.3: Persoonlijke beschermingsmiddelen/Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Artikel Arbobesluit 9.1: Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen/Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen/verplichtingen van de werkgever.
 • Artikel Arbobesluit 9.2: Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen/Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen/verplichtingen van de werkgever bij plaats onafhankelijke arbeid.
 • Artikel Arbobesluit 9.3: Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen/Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen/verplichtingen van de werknemer.
 • Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk