Algemene informatie

Werkkuilen, ofwel smeerkuilen, ofwel onderhoudsputten, brengen specifieke risico’s met zich mee. Denk aan valgevaar in de werkkuil, knelgevaar onder het voertuig, val- en struikelgevaar door losliggende kabels en leidingen, gladde vloeren door olie en vet en rondslingerend gereedschap. Een onveilige elektrische installatie of gebruik van ongeschikte gereedschappen kan leiden tot elektrocutie. Onvoldoende afzuiging kan leiden tot brand- en explosie en ophoping van bijvoorbeeld uitlaatgassen.

Maatregelen

Zorg dat de werkkuil aan de volgende punten voldoet:

 • De werkkuil wordt jaarlijks gekeurd door een instantie of persoon die deskundig is op dat terrein
 • De werkkuil kan op een veilige manier worden betreden d.m.v. een vaste ladder of klimijzers.
 • Er is een tweede vluchtvoorziening aanwezig in de werkkuil.
 • De werkkuil is voorzien van stootranden, roosters en een hekwerk om inrijdgevaar en inloopgevaar te voorkomen;
 • De geleidingen aan weerszijde van de kuil zijn in goede staat.
 • De overstapvoorzieningen of afdekkingen zijn in goede staat.
 • De afzuiginstallatie werkt naar behoren.
  (Minimaal twee  afzuigpunten, inschakeling 30 seconden voordat verlichting  aan gaat)
 • De elektrische installatie (inclusief verlichting) in de werkkuil is in goede staat.
 • Als de verlichting en afzuiging onafhankelijk van elkaar ingeschakeld kunnen worden dan is de verlichting explosieveilig uitgevoerd.
 • De werkkuil is ordelijk: geen losliggende kabels en leidingen, gladde vloeren door olie en vet of rondslingerend gereedschap.
 • De voedingskabels, stekkers en aansluitingen zijn onbeschadigd. Isolatie is minimaal IP44.
 • Er zijn stutten of blokken aanwezig om onder een opgekrikt voertuig te leggen.
 • Gevaarlijke stoffen worden buiten de werkkuil opgeslagen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk