Algemene informatie

Elektrische voertuigen (EV) en de hybride elektrische voertuigen (HEV) maken gebruik van een elektromotor als aandrijfaggregaat, gecombineerd met een HV (hoge voltage) batterij als energiebron. De risico’s bij het werken met deze voertuigen zijn daarom:

 • Stroom door het lichaam
 • Verbranding door de vlamboog

Indien men bij reparatiewerkzaamheden aan EV en HEV in aanraking komt met de onder spanning staande delen kan men hierdoor ernstige gezondheidsschade oplopen.

Normen en wetgeving

 • De procedures/voorschriften van fabrikanten/leveranciers betreffende het veilig werken aan Elektrische voertuigen en Hybride elektrische voertuigen.
 • Arbobesluit artikel 3.4 en 3.5.
 • Bepalingen voor laagspanningsinstallaties (NEN 3140 3e druk).
 • NEN 9140 (van toepassing onder andere op schadeherstelwerkzaamheden, demontage en pechhulpverlening aan Elektrische voertuigen en Hybride elektrische voertuigen).

Maatregelen

Volg de arbeidshygiënische strategie om het risico weg te nemen of te verminderen. Dat wil zeggen dat u het probleem aanpakt in de onderstaande volgorde. Daarbij is de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijk beschermingsmiddelen de laatste optie. Maatregelen kunnen zijn:

 • het voertuig spanningsvrij maken;
 • gevaarlijke delen afschermen met bijvoorbeeld een plexiglas plaat;
 • met voertuigmarkeringsmiddelen, waarschuwingslabels of bebording aan de omgeving kenbaar maken dat er mogelijk gevaar bestaat voor aanraking met elektrische delen;
 • medewerkers en studenten voorlichten en instrueren;
 • gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsschoenen, isolerende veiligheidshandschoenen, overhandschoenen, werkpak/overall, gelaatsscherm.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk