Algemene informatie

Bij het werken in een praktijklokaal voor motorvoertuigentechniek kunnen docenten en studenten blootgesteld worden aan dieselmotoremissie (DME). DME bestaat uit dieselroetdeeltjes en diverse gasvormige verontreinigingen, waaronder NOx, CO, SO2 en koolwaterstoffen. Dieselroetdeeltjes zijn heel kleine stofdeeltjes, die bij inademing tot diep in de longen (de longblaasjes) kunnen doordringen. Blootstelling aan DME kan leiden tot zowel directe (acute) effecten als effecten die pas optreden na jarenlange blootstelling (chronische effecten). De belangrijkste acute effecten zijn irritatie aan de ogen en luchtwegen. Daarnaast staat DME op de lijst van kankerverwekkende stoffen, omdat uit onderzoek is gebleken dat werknemers die beroepsmatig zijn blootgesteld aan DME, vaker longkanker ontwikkelen dan een niet aan DME blootgestelde groep.

Uitlaatgassen van andere motoren dan dieselmotoren zijn minder schadelijk, maar ook blootstelling hieraan kunt u beter zo veel mogelijk voorkomen. Meer lezen

Normen en wetgeving

  • Uitlaatgassen van auto’s met draaiende motor vragen om een goed passende afzuiging.

Maatregelen

  • Voorzie auto’s met draaiende motor altijd van afzuiging:
    • Een afzuigventilator, met voldoende capaciteit voor de onderhanden zijnde voertuigen.
    • Een afvoerslang die de uitlaat volledig omsluit (bijvoorbeeld een manchet). Een trechter is ook toegestaan mits deze direct achter de uitlaatopening kan worden geplaatst op zodanige wijze dat er geen of nagenoeg geen ruimte is tussen de trechter en de uitlaatopening.
    • Afvoerkanalen die bovenstaande onderdelen met elkaar verbinden waardoor de uitlaatgassen op doelmatige wijze direct naar buiten worden afgevoerd.
  • Laat de afzuiginstallatie periodiek controleren op een juiste werking.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk