Algemene informatie

Tijdens laswerkzaamheden kunt u blootgesteld worden aan lasrook. Lasrook is een verzamelterm voor het mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en aanverwante processen. Aanverwante processen kunnen zijn: slijpen, gutsen, schuren, thermisch snijden enzovoort. Het hangt van het te bewerken materiaal en (las)proces af hoeveel lasrook vrijkomt. Vooral de gekozen lasmethode en de toevoegmaterialen, zoals elektrode, lasdraad, schermgas en laspoeder, bepalen de samenstelling, en dus de schadelijkheid, van het lasrookmengsel. Ook kan lasrook delen van metallische of organische oppervlaktebehandelingsmiddelen bevatten, zoals verf, primer, menie, vet en ontvettingsmiddel, die op het verwerkte materiaal aanwezig zijn.

Normen en wetgeving

 • Voor lasrook geldt een wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3. In de arbocatalogus voor de metaal(bewerking) 5x Beter  is uitgebreid onderzocht hoe deze grenswaarde gehaald kan worden. Hiervoor is de Verbetercheck lasrook ontwikkeld.
 • Als onderdeel van de RI&E laat de mbo-instelling de blootstelling aan lasrook inventariseren met behulp van de ‘Verbetercheck lasrook’ of een meting uitvoeren.
 • Arboportaal: lasrook
 • Arbokennisnet: gevaarlijke stoffen: lasrook
 • Grenswaarden lasrook

Maatregelen

Voorkomen van blootstelling aan lasrook

 • Kies bij lessituaties voor een las-simulatie, zodat er geen schadelijke rook vrijkomt, of:
 • Kies de lastechniek en het materiaal die de minste blootstelling veroorzaken; voorkom zo veel mogelijk het lassen van chroomhoudend materiaal, zoals RVS.
 • Gebruik onbehandeld materiaal.
 • Pas bronafzuiging op de juiste wijze toe; de afstand tussen afzuigmond en de bron mag maximaal 30 cm zijn.
 • Maak de opstelling zodanig dat de medewerker of student niet in de rookpluim staat.
 • Zorg dat bij de werkplek duidelijk is aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen.

Praktijkvoorbeelden en tools

 • In de Arbocatalogus Metaal en Metaalbewerking is veel informatie te vinden over veilig lassen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk