Algemene informatie

Bij het gebruik van metaalbewerkingsmachines kan blootstelling aan hoge geluidsniveaus voorkomen. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen is opgenomen bij algemene thema Geluid.

Specifieke informatie, gericht op de metaalsector is te vinden in de Arbocatalogus Metaal en Metaalverwerking. Daar tref je onder andere de Verbetercheck schadelijk geluid aan. Met dit hulpmiddel krijgen werkgevers en werknemers:

 • een overzicht van welke werknemer aan welk geluidsniveau wordt blootgesteld; hiervoor geen geluidsmeting nodig;
 • inzicht in de verschillende maatregelen die zij per activiteit kunnen nemen om een te hoog geluidsniveau te verlagen;
 • een rapport dat voldoet aan de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een nadere inventarisatie geluid. Deze methode is door Inspectie SZW geaccepteerd.

Maatregelen

Hieronder worden enkele bronmaatregelen weergegeven. Zijn deze redelijkerwijs niet mogelijk of verlagen ze het geluidsniveau onvoldoende, dan is het zaak om technische maatregelen te treffen (zie ook onder) of de blootstellingsduur terug te brengen door organisatorische maatregelen, zoals taakroulatie. Of, als laatste stap, door geschikte gehoorbescherming te verstrekken: otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter, goed dempende oorkappen of oorpluggen.

1: Bronmaatregelen

 • Vervangen van machines door geluidsarmere varianten.
 • Toepassen van stillere productiemethodes, zoals:
  • geluidsarmere bewerkingsmethoden en/of verbindingsmethoden
  • een lasersnijmachine
 • Geluidsarmere werktechnieken, zoals:
  • verbeteren van de laskwaliteit, bijvoorbeeld met pulserende MIG lassen
  • schuinslijpen in plaats van haaks op het werkstuk

2: Technische maatregelen

 • Aanbrengen van geluidsdempers bij afblaasplekken van perslucht op machines of werkplekken.
 • Regelmatig onderhoud van machines.
 • Verbetering van de akoestiek door het aanbrengen absorptiematerialen aan het plafond, wanden en/of afschermingen.
 • Omkasten van machines.
 • Toepassen van vloeren zonder drempels.
 • Toepassen betonplaten met onderlinge randverbindingen.
 • Afschermen van geluidsbron door middel van het toepassen geluidsvrije bedieningscabines.
 • Geluid producerende werkplekken scheiden van rustige werkplekken

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk