Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Algemene informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk bij het werken in laboratoria. Kijk voor uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen bij het thema Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Draag bij het werken in een laboratoriumpraktijklokaal in ieder geval een labjas en veiligheidsbril. Of u ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en adembescherming, moet dragen, is afhankelijk van de analyse of bewerking. Zie bijvoorbeeld het chemiekaartenboek.

Normen en wetgeving

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk