Omgaan met klanten

Algemene informatie

Bij klantcontacten tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat het gedrag van klanten als ongewenst wordt ervaren. Het is belangrijk dat de organisatie beleid heeft vastgesteld over hoe hier mee om te gaan. Zie voor normen en wetgeving en maatregelen, het thema Sociale veiligheid.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk