Medicijnen en gevaarlijke stoffen

Algemene informatie

In het praktijklokaal apotheek is vaak medicatie aanwezig. Voor een deel (onder andere bij opiaten) gaat het om placebo’s. Om eventueel misbruik van medicatie te voorkomen, zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 • de registratie van aanwezige medicatie is waterdicht;
 • het beleid omtrent medicijnen in het praktijklokaal ligt duidelijk vast. Hierin is onder andere aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • er zijn duidelijke afspraken met de plaatselijke apotheek vastgelegd over de omgang met medicatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, welk type medicatie wordt verstrekt, houdbaarheid van medicatie, medicatie inleveren, enz.
 • de medicatie is opgeslagen in afgesloten kasten;
 • in het praktijklokaal zijn geen opiaten aanwezig.

Bereiding van geneesmiddelen

 • De bereiding van geneesmiddelen in de apotheek gebeurt met (potentieel) gevaarlijke stoffen. De werknemer die bereidingen uitvoert, kan aan deze stoffen blootgesteld worden en daardoor een gezondheidsrisico lopen.
 • Soms worden medicijnen bereid in een LAF- of LDF-kast (Laminair Air Flow resp. Laminair Down Flow), bijvoorbeeld medicijnen die steriel moeten worden behandeld. Het gebruik van de LDF-kast biedt ook bescherming aan de bereider.
 • Gaat het om voor de bereider gevaarlijke stoffen en is steriel werken niet vereist, dan kunt u ook een zuurkast gebruiken.

Normen en wetgeving

 • Er wordt op veilige en verantwoorde wijze omgegaan met medicatie.
 • De juiste werking van LAF-, LDF- en zuurkasten wordt jaarlijks gecontroleerd door een deskundig bedrijf.
 • Zie ook het thema Gevaarlijke stoffen.

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk