Fysieke belasting

Algemene informatie

Mogelijke fysiek belastende werkzaamheden in het praktijklokaal Apotheek zijn bijvoorbeeld:

 • veel staan bij balie en werkbladen;
 • reiken naar hoge en lage laden van apothekerskasten;
 • beeldschermwerk.

Langdurige of te zware fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid.

Belasting vaststellen

Er bestaan diverse methodes om de mate van fysieke belasting te bepalen. De KIM- tool is een praktische methode om de fysieke belasting te bepalen bij het hanteren van lasten zoals tillen, dragen, duwen en trekken.

De tool identificeert een aantal risicofactoren (frequentie/duur/ afstand/gewicht/houding en omstandigheden) door middel van observaties en gesprekken. Deze factoren vult u vervolgens in op een rekenblad. Uit de score is af te leiden of maatregelen nodig zijn.

Deze methode is niet te gebruiken om de mate van fysieke belasting te bepalen bij een ongunstige houding of repeterende werkzaamheden. Daarvoor kunt u het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke belasting gebruiken.

Normen en wetgeving

 • Voer als onderdeel of actiepunt in de RI&E een nadere inventarisatie fysieke belasting uit.
 • Zie verder het Arboportaal voor normen en wetgeving.

Maatregelen

Door de diversiteit van fysiek belastende handelingen lopen ook de mogelijke maatregelen om de fysieke belasting te beperken, zeer uiteen. Behalve specifieke maatregelen gelden de volgende algemene maatregelen:

 • Kies bij aanschaf materialen die in het gebruik de minste fysieke belasting veroorzaken.
 • Ga voordat de werkzaamheden beginnen na of de juiste materialen en middelen aanwezig zijn.
 • Zorg dat de juiste hulpmiddelen worden gebruikt.
 • Til zware materialen met meer personen.
 • Zorg voor voldoende rust en afwisseling van werkzaamheden (taakroulatie).
 • Geef werknemers voorlichting en instructies over gezond en veilig werken.
 • Zorg dat goed ondersteunend schoeisel wordt gedragen.

Kijk ook bij het subthema Beeldschermwerk voor meer informatie over beeldschermwerkplekken.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk